AGBS GONDELBAN KANDERSTEG-OESCHINENSEE AG

1. ogólne

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich usług i produktów, zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych, świadczonych przez Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG (GKO AG). GKO AG jest upoważniona do korzystania z usług stron trzecich w celu optymalnego świadczenia usług. Odbywa się to za automatyczną zgodą klienta. W przypadku biletów i usług stron trzecich, dla których GKO AG działa jako sprzedawca lub pośrednik, obowiązują OWH danej firmy i jej produktów - takich jak oferty łączone z firmami partnerskimi, wynajem sprzętu sportowego (sań) itp.

1.1 Umowa

Umowa z GKO AG zostaje zawarta w momencie zamówienia, zakupu lub wykorzystania biletu lub usługi. Niniejsze OWH uznaje się za zaakceptowane bez zastrzeżeń przy każdym zamówieniu/zakupie/wykorzystaniu.

1.2 Wymóg identyfikacji

Klient musi okazać oficjalnie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, bilet) na żądanie personelu kasy biletowej/kolejowej/kontroli. Należy również okazać karty z kodem kreskowym, KeyCard, SwissPass, lokalną kartę identyfikacyjną, Half-Fare Card/GA.

1.3 Nośnik danych

Karta KeyCard i podobne nośniki danych, takie jak Swisspass, umożliwiają bezdotykowy dostęp do wszystkich kolei linowych i wind GKO AG. Karta może zostać zaprogramowana z nowymi danymi ważności w dowolnym momencie, dzięki czemu może być używana przez kilka lat. Karta KeyCard jest dostępna we wszystkich punktach sprzedaży za kaucją. Kaucja zostanie zwrócona po oddaniu karty KeyCard. Widocznie uszkodzone karty KeyCard nie będą wymieniane bezpłatnie, a kaucja nie będzie zwracana. Karty KeyCard z kodem kreskowym i karty jednokierunkowe są biletami jednodniowymi/jednoprzejazdowymi bez kaucji i są przeznaczone dla pieszych, wycieczkowiczów i grup. Dzieci w wieku poniżej 6 lat (data graniczna urodzin) jeżdżą na nartach za darmo w towarzystwie osoby dorosłej. Posiadanie karty KeyCard jest obowiązkowe, z wyjątkiem wjazdu na teren Kinderland. W tym przypadku obowiązuje odpowiednia opublikowana taryfa.

1.4 Ochrona danych

Szczegóły dotyczące ochrony danych są uregulowane w RODO GKO AG. Dane klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu maksymalizacji bezpieczeństwa operacyjnego lub w interesie promocji sprzedaży, projektowania produktów, zapobiegania przestępstwom, śledzenia nadużyć, gromadzenia kluczowych danych ekonomicznych i statystyk oraz fakturowania. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku wspólnego świadczenia usług we współpracy ze stronami trzecimi, GKO AG jest uprawniona do udostępnienia danych klienta zainteresowanym stronom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne w interesie świadczenia usług. Ujawnienie danych klienta jest dozwolone w ramach przepisów ustawowych

1.5 Usługi

Usługi GKO AG opierają się na opisie usług w broszurze kolei górskich lub w mediach elektronicznych, a także na innych pisemnych ofertach. Taryfy specjalne, życzenia specjalne lub umowy dodatkowe stanowią część umowy tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie.

2. ceny i warunki płatności

2.1 Ceny

Ceny biletów są publikowane na dolnej stacji GKO AG oraz w Internecie. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny biletów na kolejki górskie są cenami za osobę i zawierają podatek VAT. Wszystkie bilety wielodniowe są liniowe i nie mogą być wybierane indywidualnie. Nie dotyczy to kart punktowych. Muszą one zostać zrealizowane do końca bieżącego sezonu. Niewykorzystane dni wygasają i nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu na następny sezon. W przypadku różnych szczegółów taryfowych w poszczególnych broszurach i mediach elektronicznych obowiązują postanowienia zgodne z aktualną publikacją w Internecie pod adresem www.oeschinensee.ch. Oprócz cen biletów GKO AG pobiera kaucję za kartę KeyCard w wysokości 5,00 CHF, która może być używana wielokrotnie, z kilkoma ofertami w tym samym czasie, a w niektórych przypadkach również z innymi firmami w sektorze. Kaucja zostanie zwrócona po zwróceniu karty.

2.2 Płatność

Płatność jest dokonywana natychmiast po zawarciu umowy. Biletów nie można kupić na kredyt ani na konto. Klienci biznesowi, grupy i organizatorzy wycieczek mają możliwość zakupu biletów z wyprzedzeniem za pośrednictwem sklepu internetowego. Wyjątek od tej zasady musi zostać uzgodniony z wyprzedzeniem i jest ważny tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzony na piśmie przez GKO AG. W przypadku płatności na konto, klient zobowiązuje się do zapłaty zafakturowanej kwoty w ciągu 30 dni. Zastrzeżenia do faktury muszą być złożone na piśmie i uzasadnione w ciągu 7 dni. Jeśli klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego w terminie płatności, po upływie tego terminu bez dodatkowego wezwania popadnie w zwłokę i zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości 5%. Jeśli płatność nie zostanie dokonana nawet po kolejnym przypomnieniu, GKO AG zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawo do zaprzestania świadczenia wszelkich usług na rzecz klienta bez dalszego powiadomienia.

GKO AG zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty za usługi w całości lub w części. Odmienne ustalenia pomiędzy klientem a GKO AG pozostają zastrzeżone. Opłaty za przelewy bankowe i czeki ponosi nadawca.

2.3 Waluta

Ceny są zawsze podawane we frankach szwajcarskich (CHF). Przeliczanie euro odbywa się zgodnie z wytycznymi regionu narciarskiego Adelboden-Lenk AG. Reszta jest zawsze wypłacana we frankach szwajcarskich.

2.4 Zmiany cen i usług

GKO AG wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany opisów usług i cen w Internecie, a także w broszurach i cennikach do momentu zawarcia umowy.

3. bilety i bilety okresowe

3.1 Ważność

Wszystkie bilety i karnety sezonowe są imienne i niezbywalne. Wyjątki są określone na piśmie w specjalnych "umowach sponsorskich". Bilety sezonowe i roczne są ważne do celów kontrolnych.

ze zdjęciem. W przypadku przejazdów wieczornych, ofert nocnych i wydarzeń poza regularnymi godzinami pracy ważne są tylko specjalnie oznaczone karty podróżne. Wszystkie inne karty podróżne i zniżki są nieważne. W przypadku nocnych usług publicznych obowiązują odrębne przepisy dotyczące taryf.

3.2 Grupy wiekowe

Dzieci poniżej 6. roku życia - bezpłatnie. Wstęp na tor saneczkowy i inne atrakcje dodatkowe nie są objęte tą opłatą. Również w tym przypadku obowiązuje odpowiednia taryfa. Obniżone stawki dla dzieci poniżej 16. roku życia. Stawki dla dorosłych obowiązują zimą i latem od 16. urodzin.

3.3 Grupy

Uznaje się, że grupa istnieje, jeśli co najmniej 10 biletów zostało zakupionych i opłaconych w tym samym czasie. Stowarzyszenia, kluby, firmy lub oficjalnie uznane szkoły liczą się jako grupa. Lider grupy musi zakupić i opłacić wszystkie bilety razem. GKO AG nie ma możliwości wydawania biletów grupowych indywidualnie. Bilety muszą mieć ten sam obszar ważności i ten sam okres ważności. Szczegółowe informacje na temat atrakcyjnych zniżek grupowych są dostępne w punkcie sprzedaży. Bezpłatne bilety dla grup są już wliczone w ceny grupowe

3.4 Oferty dla mieszkańców

Mieszkańcy gmin Adelboden, Frutigen, Kandergrund, Kandersteg i Reichenbach im Kandertal otrzymują 20% zniżki na przejazd kolejką linową (normalna cena). Lokalni mieszkańcy nie otrzymują zniżki na przejazdy GA/HTX.

Osoby mieszkające w Kandersteg dla celów podatkowych i właściciele drugich domów w Kandersteg otrzymują zniżki na karnety sezonowe i roczne.

3.5 Podróżni niepełnosprawni

W przypadku podjazdów i zjazdów dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej należy uiścić normalną opłatę za przejazd. Osoby towarzyszące otrzymują bezpłatny bilet, jeśli osoba niepełnosprawna posiada kartę osoby towarzyszącej SBB.

3.6 Utrata lub kradzież

W przypadku zgubienia lub kradzieży biletu wielodniowego lub okresowego, zostanie on wymieniony bezpośrednio po okazaniu dowodu zakupu. Wymiana biletu nastąpi wyłącznie po odpowiednim wyjaśnieniu, jeśli bilet nie został jeszcze wykorzystany. Za wydanie biletu zastępczego może zostać naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 50 CHF.

3.7 Zwroty

W razie wypadku lub choroby posiadacza karty, karta podróżna z zaświadczeniem lekarskim musi zostać zdeponowana w biurze wydającym jak najszybciej, ale nie później niż 14 dni po wypadku/chorobie (może to również zrobić osoba trzecia). Jeśli bilet okresowy nie może być dalej używany, niewykorzystane dni zostaną zwrócone po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, które musi być wystawione przez praktykującego lekarza lub szpital. Dzień wypadku ma znaczenie dla obliczenia kwoty zwrotu. Zwrot kosztów nie przysługuje za Przejazdy jednorazowe, bilety półdniowe, jednodniowe, promocyjne i specjalne. Procent zwrotu kosztów za bilety okresowe i roczne jest obliczany w następujący sposób:

 • do 15 grudnia 75% ceny zakupu
 • do 31 grudnia 60 % ceny zakupu
 • do 15 stycznia 50% ceny zakupu
 • do 31 stycznia 35% ceny zakupu
 • do 28/29 lutego 20% ceny zakupu
 • Brak zwrotu kosztów od 1 marca

Zwroty będą dokonywane w gotówce lub w formie vouchera. Zwroty są możliwe tylko do końca bieżącego sezonu. Procent zwrotu kosztów
za bilety na sezon letni jest obliczany w następujący sposób:

 • 70% ceny zakupu do końca czerwca
 • 50% ceny zakupu do końca lipca
 • 30% ceny zakupu do końca sierpnia
 • brak zwrotów od początku września.

Zwroty są możliwe tylko do końca bieżącego sezonu. Zwroty nie są możliwe z powodów osobistych, wcześniejszego wyjazdu, niekorzystnych warunków pogodowych i śniegowych. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia działania wyciągu (szczególnie na początku i pod koniec sezonu), co nie uprawnia do zwrotu pieniędzy.

3.8 Niewłaściwe użycie / podrabianie

Kasa biletowa, kolej lub upoważniony personel kontrolny są upoważnieni do przeprowadzania kontroli biletów w dowolnym momencie. Klient musi wylegitymować się oficjalnie ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, bilet). Każde niewłaściwe użycie biletu, w szczególności przeniesienie biletu na wyciąg lub zmiana zawartych w nim informacji, spowoduje natychmiastowe wycofanie biletu bez odszkodowania. Oprócz opłaty taryfowej za nieautoryzowany lub nieważny bilet zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 150,00 CHF zgodnie z art. 16 federalnej ustawy o transporcie z dnia 4 października 1985 r. Ponadto należy zakupić ważny bilet. GKO AG zastrzega sobie również prawo do zgłoszenia przestępstwa na policję lub ścigania sprawcy. Posiadacz biletu jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego bilet nie zostanie niewłaściwie wykorzystany przez osoby trzecie.

4. udogodnienia i stoki

4.1 Zakłócenia w świadczeniu usług/zawieszenie działalności

Ograniczenia operacyjne lub anulowanie z powodu siły wyższej, takiej jak wiatr i wpływy pogodowe, strajki lub oficjalne zarządzenia, zakłócenia operacyjne (np. wiatr lub z powodu usterek technicznych, takich jak przerwy w dostawie prądu) nie uprawniają klienta do zwrotu pieniędzy lub odszkodowania.

4.2 Lekkomyślne zachowanie/niewłaściwe postępowanie nabywcy biletu

W przypadku lekkomyślnego zachowania, naruszenia niniejszego regulaminu lub zlekceważenia instrukcji obsługi wyciągu, kasy biletowej lub personelu kontrolnego, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania zasad FIS, zlekceważenia sygnałów, instrukcji i szlabanów, a także podczas jazdy na nartach na zamkniętych stokach lub w strefach ochrony dzikiej przyrody i lasów itp. Poza oficjalnymi godzinami pracy stoki są zamknięte, a jazda na nartach na stoku jest zabroniona. Ostatnia kontrola stoku zostanie przeprowadzona po zamknięciu kolejki górskiej. Każdy, kto zagraża bezpieczeństwu i porządkowi na terenie sportów zimowych w wyniku pijaństwa lub nadużywania narkotyków, może zostać tymczasowo lub na stałe wykluczony z korzystania z kolejek linowych i stoków sportów zimowych. Cena biletu nie zostanie zwrócona. Każdy, kto uszkodzi lub zanieczyści obiekty i sprzęt GKO AG, musi pokryć koszty naprawy i czyszczenia. W przypadku umyślnego uszkodzenia/zanieczyszczenia zastrzega się prawo do wniesienia oskarżenia.

4.3 Bariery lawinowe

Przechodzenie przez bariery lawinowe jest zabronione i będzie karane natychmiastowym odebraniem biletu oraz zarzutami karnymi.

4.3 Zabawny sprzęt sportowy

Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi zasadami SKUS, sprzęt sportowy do zabawy (np. deski powietrzne) wszelkiego rodzaju nie będzie transportowany. Wyjątkiem są sanki, w indywidualnych przypadkach o transporcie sprzętu i przedmiotów do obiektów GKO decyduje obsługa GKO

4.4 Oznaczenia tras narciarskich

Trasy narciarskie są oznaczone po obu stronach.

4.5 Zasady FIS

10 zasad zachowania FIS ma zastosowanie do wszystkich gości uprawiających sporty zimowe(www.fis-ski.com).

4.6 Jazda na nartach z małymi dziećmi w wózku typu piggyback

Zabrania się jazdy na nartach z małymi dziećmi w plecakach na wszystkich stokach i obiektach GKO AG.

5. wypadek w strefie sportów zimowych

Jeśli nabywca biletu ulegnie wypadkowi na terenie sportów zimowych, można wezwać służby ratownicze GKO AG. Koszty akcji ratunkowej zostaną zafakturowane bezpośrednio przez GKO AG. Ponadto mogą zostać poniesione koszty osób trzecich, takie jak transport karetką, taksówką, ratownictwo lotnicze itp. Pacjent jest odpowiedzialny za dochodzenie wszelkich roszczeń o zwrot kosztów od swojej firmy ubezpieczeniowej.

6. obiekty do wynajęcia

Wypożyczanie łyżew i innego sprzętu regulują zindywidualizowane umowy wypożyczenia i zawarte w nich postanowienia. OWU są zawsze integralną częścią takich umów najmu zawieranych z GKO AG. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie wypożyczonych przedmiotów. W przypadku kradzieży niezbędny jest oficjalny raport policyjny.

7. reklamacje

Wszelkie skargi nabywców biletów dotyczące usług świadczonych przez GKO AG muszą być niezwłocznie kierowane do GKO AG. Brak niezwłocznego powiadomienia GKO AG spowoduje utratę przez nabywcę biletu wszelkich roszczeń wobec GKO AG.

8. internet / strony internetowe

Wszystkie informacje publikowane w Internecie nie są objęte gwarancją. GKO AG nie ponosi odpowiedzialności za błędy internetowe, szkody spowodowane przez osoby trzecie, importowane dane wszelkiego rodzaju, w szczególności wirusy, robaki, konie trojańskie itp. Strony internetowe mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. W żadnym wypadku GKO AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej GKO AG lub jakiejkolwiek strony z nią powiązanej. Wyklucza się również wszelką odpowiedzialność za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę programów lub innych danych w systemach informatycznych.

9. odpowiedzialność

Odpowiedzialność GKO AG za obrażenia ciała i szkody majątkowe jest ograniczona do przypadków określonych przez prawo szwajcarskie,
. Odpowiedzialność za wypadki poza zabezpieczonymi i oznakowanymi trasami sportów zimowych
oraz za wypadki na szlakach turystycznych i saneczkowych jest całkowicie wykluczona.
GKO AG nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z:

 • Lekceważenie oznaczeń i znaków
 • Opuszczanie zabezpieczonych i kontrolowanych stoków
 • Lekceważenie instrukcji i ostrzeżeń pochodzących od
 • Personel kolejowy lub służby narciarskie i ratownicze
 • Lekceważenie dalszych ostrzeżeń
 • niedbałe lub umyślne zachowanie na obiektach i stokach narciarskich
 • stanu pasa startowego

10. ubezpieczenie

GKO AG zaleca wszystkim nabywcom biletów wykupienie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, np. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży i podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od dodatkowych kosztów podróży powrotnej itp.

11. zmiany Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) i innych postanowień umownych

GKO AG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym momencie. Jeśli klient jest znacząco pokrzywdzony przez zmianę OWH, jest on uprawniony do rozwiązania umowy z chwilą wejścia w życie zmienionych OWH. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą wejścia w życie zmian.

12. postanowienia końcowe

Powiadomienia przesłane pocztą elektroniczną uznaje się za dokonane w formie pisemnej. Prawo szwajcarskie ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich umów zawartych z GKO AG na podstawie niniejszych OWH. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z takich umów jest 3718 Kandersteg.

Wyciąg gondolowy Kandersteg Oeschinensee AG
Kandersteg, 15 października 2021 r.