AGBS GONDELBAN KANDERSTEG-OESCHINENSEE AG

1. algemeen

De Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor alle diensten en producten van de Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG (GKO AG), gratis of tegen betaling. De GKO AG is bevoegd, voor een optimale dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden. Dit gebeurt met automatische toestemming van de klant. Voor tickets en diensten van derden, waarbij de GKO AG als verkoper of bemiddelaar optreedt, gelden de algemene voorwaarden van de betreffende onderneming en haar producten - bijv. gecombineerde aanbiedingen met partnerbedrijven, verhuur van sportuitrusting (sleeën), enz.

1.1 Contract

Het contract met de GKO AG komt tot stand, wanneer een ticket of dienst wordt besteld, gekocht of gebruikt. Bij elke bestelling/aankoop/gebruik worden deze Algemene Voorwaarden geacht zonder voorbehoud te zijn geaccepteerd.

1.2 Identificatievereiste

De klant moet op verzoek van het loket/trein-/inspectiepersoneel een officieel geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort, ticket) laten zien. Barcodekaarten, KeyCard, SwissPass, lokale ID-kaart, Halftariefkaart/GA moeten ook worden getoond.

1.3 Gegevensdrager

De KeyCard en vergelijkbare gegevensdragers zoals de Swisspass maken contactloze toegang mogelijk tot alle kabelbanen en liften van GKO AG. Hij kan op elk moment worden geprogrammeerd met nieuwe geldigheidsgegevens en kan dus meerdere jaren worden gebruikt. De KeyCard is tegen borg verkrijgbaar bij alle verkooppunten. De borg wordt terugbetaald bij inlevering van de KeyCard. Zichtbaar defecte KeyCards worden niet gratis vervangen en de borg wordt niet terugbetaald. KeyCards met streepjescode en enkele reis zijn dag-/enkele tickets zonder borg en worden gebruikt voor voetgangers, toerrijders en groepen. Kinderen jonger dan 6 jaar (sluitingsdatum verjaardag) skiën gratis onder begeleiding van een volwassene. Het meenemen van een KeyCard is verplicht, behalve bij het betreden van Kinderland. Hier geldt het corresponderende gepubliceerde tarief.

1.4 Gegevensbescherming

De details van de gegevensbescherming zijn geregeld in de DGE van GKO AG. Klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor een zo groot mogelijke bedrijfsveiligheid of in het belang van verkoopbevordering, productontwerp, misdaadpreventie, het opsporen van misbruik, het verzamelen van economische kerngegevens en statistieken en facturering. De klant erkent en gaat ermee akkoord, dat de firma GKO AG bij gemeenschappelijke dienstverlening in samenwerking met derden het recht heeft, de klantgegevens voor de betreffende derden toegankelijk te maken, voor zover dit in het belang van de dienstverlening noodzakelijk is. Het vrijgeven van klantgegevens is toegestaan in het kader van de wettelijke bepalingen

1.5 Diensten

De diensten van de GKO AG zijn gebaseerd op de dienstbeschrijving in de bergspoorwegbrochure of de elektronische media evenals op andere schriftelijke aanbiedingen. Speciale tarieven, speciale wensen of nevenafspraken maken alleen deel uit van het contract, wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

2. prijzen en betalingsvoorwaarden

2.1 Prijzen

De prijzen voor de tickets worden gepubliceerd bij het dalstation van GKO AG en op internet. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen voor de bergtreinkaartjes per persoon en inclusief btw. Alle meerdaagse tickets zijn lineair en kunnen niet afzonderlijk worden geselecteerd. Dit geldt niet voor puntenkaarten. Deze moeten aan het einde van het lopende seizoen zijn ingewisseld. Ongebruikte dagen vervallen en worden niet terugbetaald of overgedragen naar het volgende seizoen. In het geval van afwijkende tariefinformatie in de individuele brochures en elektronische media, gelden de bepalingen volgens de huidige publicatie op het internet op www.oeschinensee.ch. Naast de ticketprijzen berekent GKO AG een KeyCard-waarborg van CHF 5,00. Deze kan herhaaldelijk worden gebruikt, bij meerdere aanbiedingen tegelijkertijd en in sommige gevallen ook bij andere bedrijven binnen de branche. De borg wordt bij inlevering van de kaart terugbetaald.

2.2 Betaling

De betaling gebeurt onmiddellijk na het afsluiten van het contract. Tickets kunnen niet op krediet of op rekening worden gekocht. Zakelijke klanten, groepen en touroperators hebben de mogelijkheid om vooraf tickets te kopen via de online shop. Een uitzondering op deze regel moet vooraf worden overeengekomen en is alleen geldig, wanneer deze schriftelijk door GKO AG is bevestigd. Bij betaling op rekening verplicht de klant zich tot betaling van het factuurbedrag binnen 30 dagen. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 7 dagen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Voldoet de klant niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting, dan is hij na afloop van deze termijn zonder verdere aanmaning in verzuim en is hij een vertragingsrente van 5% verschuldigd. Blijft ook na aanmaning betaling uit, dan behoudt de GKO AG zich alle rechten voor, inclusief het recht, de dienstverlening aan de klant zonder verdere aanmaning te staken.

De firma GKO AG behoudt zich het recht voor, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prestatie te verlangen. Tegengestelde afspraken tussen de klant en de GKO AG blijven voorbehouden. Bank- en chequekosten zijn voor rekening van de afzender.

2.3 Valuta

Prijzen worden altijd vermeld in Zwitserse frank (CHF). De omrekening in euro gebeurt volgens de richtlijnen van het skigebied Adelboden-Lenk AG. Wisselgeld wordt altijd in Zwitserse frank uitbetaald.

2.4 Prijs- en servicewijzigingen

De GKO AG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, beschrijvingen van de service en prijzen op internet, in brochures en prijslijsten te wijzigen, totdat het contract is afgesloten.

3. tickets en abonnementen

3.1 Geldigheid

Alle tickets en seizoenskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Uitzonderingen worden schriftelijk vastgelegd in speciale "sponsorcontracten". Seizoen- en jaarkaarten zijn geldig voor controledoeleinden.

met foto. Voor avondtochten, nachtaanbiedingen en evenementen buiten de reguliere openingstijden zijn alleen speciale reiskaarten geldig. Alle andere reiskaarten en kortingen zijn niet geldig. Voor openbare nachtdiensten gelden aparte tariefregelingen.

3.2 Leeftijdsgroepen

Kinderen jonger dan 6 jaar gratis. Toegang tot de rodelbaan of andere nevenactiviteiten zijn uitgesloten. Ook hier geldt het bijbehorende tarief. Gereduceerde tarieven voor kinderen tot 16 jaar. Volwassenenprijzen gelden in de winter en zomer vanaf de 16e verjaardag.

3.3 Groepen

Er is sprake van een groep als er minstens 10 tickets tegelijk zijn gekocht en betaald. Verenigingen, clubs, bedrijven of officieel erkende scholen tellen mee als groep. De groepsleider moet alle kaarten samen kopen en betalen. Het is voor GKO AG niet mogelijk om groepskaarten per stuk te verstrekken. De tickets moeten hetzelfde geldigheidsgebied en dezelfde geldigheidsduur hebben. Gedetailleerde informatie over aantrekkelijke groepskortingen is verkrijgbaar bij het verkooppunt. Gratis tickets voor groepen zijn al in de groepsprijzen inbegrepen.

3.4 Aanbiedingen voor plaatselijke bewoners

Inwoners van de gemeenten Adelboden, Frutigen, Kandergrund, Kandersteg en Reichenbach im Kandertal krijgen 20% korting op de kabelbaanreis (normale prijs). Inwoners krijgen geen korting op GA/HTX-tarieven.

Mensen die fiscaal in Kandersteg wonen en bezitters van een tweede huis in Kandersteg krijgen korting op seizoens- en jaarkaarten.

3.5 Reizigers met een handicap

Voor bergop- en bergafwaarts reizen voor personen met beperkte mobiliteit moet het normale tarief worden betaald. Begeleiders krijgen een gratis kaartje als de persoon met een beperking een SBB-begeleiderspas heeft.

3.6 Verlies of diefstal

Als een meerdaags ticket of abonnement verloren of gestolen is, wordt het direct vervangen op vertoon van het aankoopbewijs. Vervanging vindt alleen plaats na opgaaf van reden als het ticket nog niet is gebruikt. Voor het uitgeven van een vervangend ticket kunnen verwerkingskosten van CHF 50 in rekening worden gebracht.

3.7 Restituties

In geval van een ongeval of ziekte van de kaarthouder moet de reiskaart met medisch attest zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na het ongeval/ziekte worden afgegeven bij een kantoor van afgifte (dit kan ook door een derde worden gedaan). Als het abonnement niet meer kan worden gebruikt, worden de ongebruikte dagen terugbetaald op vertoon van een medische verklaring, die moet zijn afgegeven door een praktiserend arts of een ziekenhuis. De dag van het ongeval is relevant voor de berekening van de terugbetaling. Er is geen recht op vergoeding voor Enkele reizen, halve dagen, dagen, promotie- en speciale tickets. Het terugbetalingspercentage voor seizoens- en jaarkaarten wordt als volgt berekend:

 • voor 15 december 75 % van de aankoopprijs
 • tot 31 december 60 % van de aankoopprijs
 • voor 15 januari 50 % van de aankoopprijs
 • tot 31 januari 35 % van de aankoopprijs
 • tot 28/29 februari 20 % van de aankoopprijs
 • Geen restitutie vanaf 1 maart

Restituties worden in contanten of als tegoedbon uitbetaald. Restitutie is alleen mogelijk tot het einde van het lopende seizoen. Het percentage van de
restitutie voor zomerabonnementen wordt als volgt berekend:

 • 70 % van de aankoopprijs eind juni
 • 50 % van de aankoopprijs tegen eind juli
 • 30 % van de aankoopprijs tegen eind augustus
 • geen terugbetalingen meer vanaf begin september.

Restituties zijn alleen mogelijk tot het einde van het lopende seizoen. Geen restitutie bij persoonlijke redenen, vroegtijdig vertrek, ongunstige weersomstandigheden en sneeuwcondities. We behouden ons het recht voor om de werking van de lift te verminderen (vooral in het voor- en naseizoen) en dit geeft geen recht op restitutie.

3.8 Misbruik / vervalsing

Het loket, spoorwegpersoneel of bevoegd controlepersoneel is te allen tijde bevoegd om het vervoersbewijs te controleren. De klant moet zich identificeren met een officieel geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort, ticket). Elk misbruik van tickets, in het bijzonder het overdragen van lifttickets of het wijzigen van de informatie erop, zal resulteren in onmiddellijke intrekking zonder compensatie. Naast de tariefkosten voor een ongeautoriseerd of ongeldig ticket wordt een toeslag van CHF 150.00 geheven in overeenstemming met art. 16 van de federale transportwet van 4 oktober 1985. Bovendien moet een geldig vervoersbewijs worden gekocht. Bovendien behoudt de GKO AG zich het recht voor, aangifte te doen bij de politie of de overtreder te vervolgen. De houder van het vervoersbewijs is ervoor verantwoordelijk dat zijn vervoersbewijs niet door derden wordt misbruikt.

4. faciliteiten en hellingen

4.1 Verstoring van de dienstverlening/onderbreking van activiteiten

Operationele beperkingen of annuleringen als gevolg van overmacht zoals wind- en weersinvloeden, stakingen of officiële bevelen, operationele onderbrekingen (bijv. foehnwind of als gevolg van technische defecten zoals stroomstoringen) geven de klant geen recht op terugbetaling of compensatie.

4.2 Roekeloos gedrag van de ticketkoper

Bij roekeloos gedrag, overtreding van de huidige voorschriften of het negeren van de aanwijzingen van het lift-, kassa- of controlepersoneel, in het bijzonder bij het niet naleven van de FIS-regels, het negeren van signalen, aanwijzingen en slagbomen en bij het skiën op gesloten pistes of in natuur- en bosbeschermingsgebieden etc. kan GKO AG het ticket van de tickethouder intrekken. Buiten de officiële openingstijden zijn de pistes gesloten en is skiën op de piste verboden. Na sluiting van de bergbaan vindt de laatste pistecontrole plaats. Iedereen die de veiligheid en orde in het wintersportgebied in gevaar brengt door dronkenschap of drugsgebruik, kan tijdelijk of permanent worden uitgesloten van het gebruik van de kabelbaanfaciliteiten en wintersportpistes. De ticketprijs wordt niet terugbetaald. Wie de installaties en uitrusting van de GKO AG beschadigt of vervuilt, moet de reparatie- en reinigingskosten betalen. Bij moedwillige beschadiging/vervuiling is aangifte voorbehouden.

4.3 Lawinebarrières

Het passeren van lawinebarrières is verboden en wordt bestraft met onmiddellijke intrekking van het ticket en strafrechtelijke vervolging.

4.3 Leuke sportuitrusting

Uit veiligheidsoverwegingen en in overeenstemming met de geldende SKUS-regels worden geen funsporttoestellen (bijv. airboards) van welke aard dan ook vervoerd. In individuele gevallen beslist het personeel van de GKO over het vervoer van alle uitrusting en voorwerpen naar de GKO-faciliteiten.

4.4 Pistemarkeringen

De pistes zijn aan beide kanten gemarkeerd.

4.5 FIS-regels

De 10 FIS-gedragsregels gelden voor alle sneeuwsportgasten(www.fis-ski.com)

4.6 Skiën met kleine kinderen in een ruggyback

Het is verboden om met kleine kinderen in rugzakken te skiën op alle pistes en faciliteiten van GKO AG.

5. ongeval in het wintersportgebied

Bij een ongeval van de kaartkopers in het wintersportgebied kan een beroep worden gedaan op de reddingsdienst van de firma GKO AG. De reddingskosten worden direct door de GKO AG tegen kostprijs in rekening gebracht. Bovendien kunnen kosten van derden, zoals ambulancevervoer, taxi, luchtredding etc. ontstaan. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van eventuele aanspraken op vergoeding bij zijn verzekeringsmaatschappij.

6. huurobjecten

De huur van schaatsen en andere uitrusting wordt geregeld door individuele huurcontracten en de daarin opgenomen bepalingen. De Algemene Voorwaarden zijn altijd een integraal onderdeel van dergelijke met GKO AG afgesloten huurcontracten. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde artikelen. In geval van diefstal is een proces-verbaal van de politie noodzakelijk.

7. klachten

Eventuele klachten van ticketkopers over de door de GKO AG geleverde diensten moeten onmiddellijk aan de GKO AG worden gericht. Indien de GKO AG niet onmiddellijk wordt geïnformeerd, verliest de besteller van het ticket elke aanspraak tegenover de GKO AG.

8. internet / websites

Alle op het internet gepubliceerde informatie is zonder garantie. De GKO AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor internetfouten, door derden veroorzaakte schade, geïmporteerde gegevens van welke aard dan ook, in het bijzonder virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz. De internetpagina's kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De GKO AG is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de website van de GKO AG of een daaraan gekoppelde website. Aansprakelijkheid voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens in informatiesystemen is eveneens uitgesloten.

9. aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de GKO AG voor persoonlijk letsel en materiële schade is beperkt tot de gevallen die zijn voorgeschreven door de Zwitserse wet,
. Aansprakelijkheid voor ongevallen buiten de beveiligde en gemarkeerde
wintersportpistes en voor ongevallen op wandel- en rodelpaden is volledig uitgesloten.
GKO AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen die voortvloeien uit:

 • Markeringen en borden negeren
 • De beveiligde en gecontroleerde pistes verlaten
 • Negeren van instructies en waarschuwingen van de
 • Spoorwegpersoneel of de piste- en reddingsdienst
 • Negeren van verdere waarschuwingen
 • nalatig of opzettelijk gedrag op faciliteiten en skipistes
 • van de baanconditie

10. verzekering

GKO AG raadt alle ticketkopers aan een aanvullende verzekering af te sluiten, bijv. een aansprakelijkheidsverzekering, een annuleringsverzekering, een reisongevallen- en ziektekostenverzekering, een verzekering voor extra terugreiskosten, enz.

11. wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (AV) en de overige contractuele bepalingen

De GKO AG behoudt zich het recht voor, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wanneer de klant door de wijziging van de Algemene Voorwaarden aanzienlijk wordt benadeeld, heeft hij het recht het contract op te zeggen met het van kracht worden van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Met het van kracht worden van de wijziging vervalt het recht op opzegging.

12. slotbepalingen

Kennisgevingen per e-mail worden geacht schriftelijk te zijn gedaan. Op alle met de GKO AG gesloten contracten volgens deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Zwitsers recht van toepassing. De exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit deze contracten is 3718 Kandersteg.

Kandersteg gondellift Oeschinensee AG
Kandersteg, 15 oktober 2021