De gondellift en de restaurants aan het meer van Oeschinen zijn gesloten vanaf 24.10.2022. Begin van het winterseizoen: 23.12.2022

AGBS GONDELBAN KANDERSTEG-OESCHINENSEE AG

1. algemeen

De Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor alle diensten en producten, tegen betaling of gratis, van de Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG (GKO AG). De firma GKO AG heeft het recht, gebruik te maken van de diensten van derden voor een optimale dienstverlening. Dit gebeurt met de automatische toestemming van de klant. Voor tickets en diensten van derden, waarvoor de firma GKO AG als verkoper of bemiddelaar optreedt, gelden de AV van het betreffende bedrijf en hun producten - zoals gecombineerde aanbiedingen met partnerbedrijven, verhuur van sportuitrustingen (sleeën), enz.

1.1 Contract

Met de bestelling of aankoop van een ticket of een dienst of met het gebruik daarvan komt de overeenkomst met GKO AG tot stand. Deze AV worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door middel van elke bestelling/aankoop/gebruik.

1.2 Identificatieplicht

Op verzoek van het loket/spoorweg/inspectiepersoneel dient de klant zich te legitimeren met een officieel geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort, vervoersbewijs). Barcodekaarten, KeyCard, SwissPass, lokale pas, Half-Fare Card/GA moeten ook worden voorgelegd.

1.3 Gegevensdrager

De KeyCard en soortgelijke gegevensdragers zoals de Swisspass geven contactloze toegang tot alle kabelbanen en liften van GKO AG. Hij kan op elk moment worden geprogrammeerd met nieuwe geldigheidsgegevens en kan dus verscheidene jaren worden gebruikt. De KeyCard is tegen betaling van een borgsom verkrijgbaar bij alle verkooppunten. De borgsom wordt terugbetaald bij inlevering van de KeyCard. Zichtbaar defecte KeyCards worden niet gratis vervangen, noch wordt de borg terugbetaald. Barcode- en one-way KeyCards zijn depotloze dag/eenrichtingskaarten en worden gebruikt voor voetgangers, toerrijders en groepen. Kinderen onder de 6 jaar (geboortedatum) skiën gratis onder begeleiding van een volwassene. Het dragen van een KeyCard is verplicht, behalve voor toegang tot het Kinderland. In dat geval is het overeenkomstige gepubliceerde tarief van toepassing.

1.4 Gegevensbescherming

De details van de gegevensbescherming zijn geregeld in de DGE van GKO AG. Klantgegevens zullen alleen worden gebruikt om de operationele veiligheid te maximaliseren of in het belang van verkoopbevordering, productontwerp, misdaadpreventie, opsporing van misbruik, verzameling van belangrijke economische gegevens en statistieken en facturering. De klant erkent en gaat ermee akkoord, dat de firma GKO AG in het geval van een gemeenschappelijke dienstverrichting in samenwerking met derden gerechtigd is, klantgegevens aan de betreffende derden ter beschikking te stellen, voor zover dit in het belang van de dienstverrichting noodzakelijk is. De openbaarmaking van klantgegevens is toegestaan in het kader van de wettelijke voorschriften

1.5 Diensten

De diensten van de GKO AG vloeien voort uit de dienstbeschrijving in de bergbaanbrochure of de elektronische media, alsmede uit verdere schriftelijke aanbiedingen. Speciale tarieven, speciale verzoeken of aanvullende afspraken maken alleen deel uit van het contract indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

2. prijzen en betalingsvoorwaarden

2.1 Prijzen

De prijzen voor de kaartjes worden gepubliceerd in het dalstation van de GKO AG en op het internet. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen voor de kaartjes voor de bergtrein per persoon en inclusief BTW. Alle meerdaagse tickets zijn lineair en kunnen niet afzonderlijk worden geselecteerd. Uitzondering hierop zijn de puntenkaarten. Deze moeten voor het einde van het lopende seizoen worden ingewisseld. Ongebruikte dagen vervallen en worden niet terugbetaald of overgedragen naar het volgende seizoen. In geval van verschillende tariefinformatie in de afzonderlijke brochures en elektronische media zijn de bepalingen overeenkomstig de huidige publicatie op het internet op www.oeschinensee.ch van toepassing. Naast de ticketprijzen rekent GKO AG een KeyCard-waarborg van CHF 5,00. Deze kan herhaaldelijk worden gebruikt, bij meerdere aanbiedingen tegelijk en in sommige gevallen ook bij andere ondernemingen binnen de branche. De borgsom wordt terugbetaald nadat de kaart is ingeleverd.

2.2 Betaling

De betaling geschiedt onmiddellijk na de sluiting van het contract. Tickets kunnen niet op krediet of op factuur worden gekocht. Zakelijke klanten, groepen en touroperators hebben de mogelijkheid om vooraf tickets te kopen via de onlineshop. Uitzonderingen op deze regel moeten vooraf worden overeengekomen en zijn alleen geldig, wanneer ze door de firma GKO AG schriftelijk worden bevestigd. In geval van betaling per factuur verbindt de klant zich ertoe het gefactureerde bedrag binnen 30 dagen te betalen. Bezwaren tegen de factuur moeten schriftelijk worden ingediend en binnen 7 dagen worden gemotiveerd. Indien de klant niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij na het verstrijken van deze termijn zonder verdere aanmaning in verzuim en is hij een vertragingsrente van 5% verschuldigd. Indien ook na een aanmaning betaling uitblijft, behoudt de firma GKO AG zich alle rechten voor, inclusief het recht, alle diensten aan de klant zonder verdere aankondiging te staken.

De firma GKO AG behoudt zich het recht voor, een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling voor diensten te verlangen. Tegenstrijdige afspraken tussen de klant en de firma GKO AG blijven voorbehouden. Bankoverschrijvings- en chequekosten zijn voor rekening van de afzender.

2.3 Valuta

De prijzen worden altijd in Zwitserse frank (CHF) aangegeven. De omrekening in euro geschiedt volgens de richtlijnen van het skigebied Adelboden-Lenk AG. Wisselgeld wordt altijd in Zwitserse frank uitbetaald.

2.4 Prijs- en dienstwijziging

GKO AG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, dienstbeschrijvingen en prijsinformatie op het internet evenals in brochures en prijslijsten tot het afsluiten van het contract te wijzigen.

3. tickets en seizoenkaarten

3.1 Geldigheid

Alle tickets en seizoenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Uitzonderingen worden schriftelijk gespecificeerd in speciale "sponsorcontracten". Seizoens- en jaarkaarten zijn voor controledoeleinden

voorzien van een foto. Voor avondritten, nachtaanbiedingen en evenementen buiten de normale openingsuren zijn alleen de speciaal daarvoor bestemde abonnementen geldig. Alle andere tickets en kortingen zijn niet geldig. Voor openbare nachtaanbiedingen gelden aparte tariefvoorschriften.

3.2 Leeftijdsgroepen

Kinderen onder de 6 jaar gratis. Toegang tot de rodelbaan of andere nevenactiviteiten zijn niet inbegrepen. Ook hier is het overeenkomstige tarief van toepassing. Gereduceerd tarief voor kinderen onder de 16 jaar. Tarieven voor volwassenen gelden in de winter en de zomer vanaf 16 jaar.

3.3 Groepen

Er is sprake van een groep indien ten minste 10 tickets tegelijkertijd zijn verkregen en betaald. Verenigingen, clubs, bedrijven of officieel erkende scholen worden als een groep beschouwd. De groepsleider moet alle tickets samen kopen en betalen. Het is voor GKO AG niet mogelijk om individuele groepskaarten te verstrekken. De tickets moeten hetzelfde geldigheidsgebied en dezelfde geldigheidsduur hebben. Gedetailleerde informatie over aantrekkelijke groepskortingen is beschikbaar op het verkooppunt. Gratis tickets voor groepen zijn al inbegrepen in de groepsprijzen

3.4 Aanbiedingen voor plaatselijke bewoners

Inwoners van de gemeenten Adelboden, Frutigen, Kandergrund, Kandersteg, Reichenbach im Kandertal krijgen 20% korting op de rit met de gondellift (normale prijs). Lokale reizigers krijgen geen korting op de GA/HTX-tarieven.

Belastingplichtige inwoners van Kandersteg en eigenaars van tweede woningen in Kandersteg krijgen korting op hun seizoen- en jaarkaarten.

3.5 Reizigers met een handicap

Voor bergop- en bergafwaarts reizen voor personen met beperkte mobiliteit moet het normale tarief worden betaald. Begeleiders krijgen een gratis ticket, op voorwaarde dat de persoon met een handicap in het bezit is van de SBBbegeleiderskaart.

3.6 Verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van een meerdaags ticket of abonnement, wordt op vertoon van de aankoopbon direct voor vervanging gezorgd. Vervanging vindt alleen plaats nadat de nodige opheldering is verschaft, indien het ticket nog niet is gebruikt. Voor de afgifte van het vervangende ticket kan een bedrag van CHF 50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.7 Restituties

In geval van ongeval of ziekte van de kaarthouder moet het abonnement met medisch attest zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ongeval/ziekte bij een kantoor van afgifte worden afgegeven (ook mogelijk door derden). Indien het abonnement niet meer kan worden gebruikt, worden de niet-gebruikte dagen terugbetaald na overlegging van een medisch attest, dat moet zijn afgegeven door een praktiserend arts of een ziekenhuis. De dag van het ongeval is relevant voor de berekening van de vergoeding. Er is geen recht op vergoeding voor: Enkele reizen, halve dagen, eendaagse, promotie- en speciale tickets. Het percentage van de terugbetalingen voor seizoen- en jaarkaarten wordt als volgt berekend:

 • tot 15 december 75 % van de aankoopprijs
 • tot 31 december 60 % van de aankoopprijs
 • tot 15 januari 50 % van de aankoopprijs
 • tot 31 januari 35 % van de aankoopprijs
 • tot 28/29 februari 20 % van de aankoopprijs
 • Geen terugbetaling vanaf 1 maart

Terugbetalingen gebeuren contant of in de vorm van een waardebon. Restituties zijn slechts mogelijk tot het einde van het lopende seizoen. Het percentage van de terugbetaling van
voor de zomerseizoenkaarten wordt als volgt berekend:

 • 70 % van de aankoopprijs tegen eind juni
 • 50% van de aankoopprijs tegen eind juli
 • tot eind augustus 30 % van de aankoopprijs
 • geen terugbetalingen meer vanaf begin september.

Restituties zijn slechts mogelijk tot het einde van het lopende seizoen. Geen terugbetaling wegens persoonlijke redenen, vroegtijdig vertrek, ongunstige weers- en sneeuwomstandigheden. Verminderde exploitatie van de spoorwegen (met name in het voor- en naseizoen) is voorbehouden en geeft geen recht op terugbetaling.

3.8 Misbruik / Vervalsing

Het loket, de spoorwegen of bevoegd controlepersoneel hebben te allen tijde het recht een controle uit te voeren. De klant moet zich identificeren met een officieel geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort, ticket). Elk misbruik van de tickets, met name het overdragen van lifttickets of het wijzigen van de informatie die erop staat, zal leiden tot onmiddellijke intrekking zonder schadevergoeding. Bovenop het tarief voor het niet-toegestane of ongeldige vervoerbewijs zal een toeslag van CHF 150,00 worden geheven, overeenkomstig artikel 16 van de Federale Vervoerswet van 4 oktober 1985. Bovendien moet een geldig vervoerbewijs worden gekocht. De firma GKO AG behoudt zich bovendien het recht voor, de overtreder aan te klagen of te vervolgen. De houder van het ticket is er verantwoordelijk voor dat zijn ticket geen misbruik door derden mogelijk maakt.

4. voorzieningen en hellingen

4.1 Verstoring van de dienstverlening/onderbreking van de activiteiten

Operationele beperkingen of opschortingen ten gevolge van overmacht zoals wind- en weersinvloeden, stakingen of officiële bevelen, bedrijfsstoringen (bijv. föhnwind of ten gevolge van technische defecten zoals stroomuitval) geven de klant geen recht op terugbetaling of schadevergoeding.

4.2 Roekeloos gedrag/misdraging van de ticketkoper

Bij roekeloos gedrag, overtreding van dit reglement of negeren van de bevelen van het spoor-, kassa- of controlepersoneel, in het bijzonder bij het niet naleven van de FIS-regels, het negeren van seinen, aanwijzingen en slagbomen alsmede bij het skiën op afgesloten pistes of wildrust- en bosbeschermingszones e.d., kan de firma GKO AG het ticket van de houder intrekken. Buiten de officiële openingstijden zijn de pistes/pistes gesloten en is skiën op de piste verboden. De laatste pistecontrole wordt altijd uitgevoerd na sluiting van de bergbanen. Wie door dronkenschap of drugsgebruik de veiligheid en de orde in het wintersportgebied in gevaar brengt, kan tijdelijk of definitief worden uitgesloten van het gebruik van de kabelbanen en de wintersportpistes. Er zal geen terugbetaling van de ticketprijs plaatsvinden. Wie installaties en uitrustingen van de firma GKO AG beschadigt of verontreinigt, moet de reparatie- en reinigingskosten betalen. In geval van opzettelijke beschadiging/vervuiling, wordt het recht voorbehouden een aanklacht in te dienen.

4.3 Lawine barrières

Het overschrijden van lawinebarrières is verboden en wordt bestraft met onmiddellijke intrekking van het ticket en strafrechtelijke vervolging.

4.3 Leuke sportartikelen

Uit veiligheidsoverwegingen en in overeenstemming met de geldende SKUS-regels worden geen funsporttoestellen (b.v. airboards) van welke soort dan ook vervoerd. Uitgezonderd sledes. In individuele gevallen beslist het exploitatiepersoneel van de GKO over het vervoer van alle uitrusting en voorwerpen naar de GKO-gebouwen.

4.4 Hellingmarkeringen

De hellingen zijn aan beide zijden voorzien van markeringen.

4.5 FIS-regels

De 10 FIS-gedragsregels voor alle sneeuwsportgasten zijn van toepassing(www.fis-ski.com).

4.6 Skiën op de rug met peuters

Op alle pistes en liften van GKO AG is het verboden om met kleine kinderen in een rugzak te skiën.

5. ongeval in het wintersportgebied

Indien een ticketkoper in het wintersportgebied een ongeval overkomt, kan een beroep worden gedaan op de reddingsdienst van GKO AG. De reddingskosten worden direct door GKO AG in rekening gebracht naar gelang de uitgaven. Bovendien kunnen er kosten voor derden ontstaan, zoals ambulancevervoer, taxi, luchtambulance enz. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om eventuele aanspraken op terugbetaling bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij te doen gelden.

6. huurobjecten

De verhuur van schaatsen en andere uitrusting wordt geregeld door middel van geïndividualiseerde huurcontracten en de daarin opgenomen bepalingen. De AV maken altijd deel uit van dergelijke met de firma GKO AG gesloten huurcontracten. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de huurobjecten. In geval van diefstal is een officieel politierapport onontbeerlijk.

7. klachten

Eventuele klachten van de ticketkoper over de door de firma GKO AG geleverde diensten moeten onmiddellijk aan de firma GKO AG worden gericht. Bij het uitblijven van een onmiddellijke kennisgeving verliest de ticketkoper alle aanspraken tegenover de firma GKO AG.

8. internet / internetpagina's

Alle op het internet gepubliceerde informatie is zonder garantie. De firma GKO AG is niet aansprakelijk voor internetfouten, schade veroorzaakt door derden, ingevoerde gegevens van welke aard dan ook, in het bijzonder virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz. De internetpagina's kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De firma GKO AG is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of andere gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de internetpagina's van de firma GKO AG of van een internetpagina waarnaar verwezen wordt. Eveneens uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens in informatiesystemen.

9. aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de firma GKO AG voor lichamelijk letsel en materiële schade is beperkt tot die gevallen, die volgens de Zwitserse wet
dwingend zijn voorgeschreven. Aansprakelijkheid voor ongevallen buiten de beveiligde en gemarkeerde
wintersportpistes, alsmede ongevallen op wandel- en rodelpaden is volledig uitgesloten.
De aansprakelijkheid van de firma GKO AG is uitgesloten voor ongevallen die het gevolg zijn van:

 • Veronachtzaming van markeringen en borden
 • Verlaten van de beveiligde en gecontroleerde pistes
 • Het negeren van instructies en waarschuwingen van de
 • Spoorwegpersoneel of de piste- en reddingsdiensten
 • Het negeren van verdere waarschuwingen
 • nalatig of opzettelijk gedrag op installaties en skipistes
 • van de toestand van de landingsbaan

10. verzekering

GKO AG raadt alle ticketkopers aan een aanvullende verzekering af te sluiten, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, een annuleringskostenverzekering, een reisongevallen- en reisziektekostenverzekering, een extra reiskostenverzekering voor de terugreis, enz.

11. wijzigingen in de Algemene Voorwaarden (AV) en de andere contractuele bepalingen

De firma GKO AG behoudt zich het recht voor, deze AV op elk moment te wijzigen. Indien de klant door de wijziging van de AV aanzienlijk wordt benadeeld, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde AV. Het recht op opzegging vervalt bij de inwerkingtreding van de wijziging.

12. slotbepalingen

Kennisgevingen per e-mail worden geacht schriftelijk te zijn gedaan. Voor alle onder deze AV met de firma GKO AG afgesloten contracten is uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing. De uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien, is 3718 Kandersteg.

Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG
Kandersteg, 15 oktober 2021